12345...40

Budo Magazine n°2

Numéro 2 (février 70)
Budo Panorama, " Ki ", énergie vitale, shiatsu, kata WadoRyu: Naihanchi-Nidan, Karaté: mawashi-geri, Aikido: Shomen-uchi-kote-mawashi, Judo: gokyo-no-kaisetsu, bande dessinée: Shinsaburo.12345...40


Copyright Sakura Dojo. Mise à jour le  lundi 17 septembre 2018 contact@encyclopedie-arts-martiaux-habersetzer.fr